Skip to main content Skip to footer

Det med småt

Her kan du finde mange praktiske oplysninger i forhold til at være medlem af Musikskolen.

Har du spørgsmål så kan vi kontaktes pr. e-mail musikskolen@gentofte.dk eller tlf. 39985080 mandag-torsdag ml. kl. 10-15

Musikskolens sæson begynder ultimo august og varer frem til primo/medio juni.

Sæson 2023/2024:

Eneundervisning, sammenspil, bands, Kor fra 3. kl. har sidste undervisningsdag mandag den 10. juni 2024

Før- og forskolehold som Hverdagsrytmik, Hop, spil og ballade, Syng, leg og lyt, Spirerock, Musikkarrusel og Sanglopper har sidste dag mandag den 3. juni 2024

Lørdagsrytmik har sidste undervisningsdag lørdag den 25. maj 2024.

Der kan forekomme efterlæsninger så hvis i tvivl kontakt musikskolelæreren.

Kortere hold har helt særlige start og slutdatoer, som oplyses ved tilmeldingen.

Sæson 2024/2025:

Første undervisningsdag torsdag den 22. august 2024 og sidste den fredag den 23. maj / fredag den 6. juni 2025.

 

Tilmeldingen gælder for én sæson ad gangen.

Aktive elever og elever på ventelisten har mulighed for at gentilmelde sig næste sæson. 

Der sendes e-mail ud til alle aktive elever og elever på venteliste senest ultimo marts. I denne oplyses fristen for gentilmeldingen.

Overholdes denne frist ikke, mister eleven sin prioritering som aktiv eller venteliste elev.

Gentilmeldes eleven ikke, vil eleven være udmeldt ved sæsonens afslutning.

Nye elever kan tilmeldes igennem hele år - ultimo maj har vi dog en tilmeldingsfrist i forhold til planlægning af næste sæson. Datoen vil blive oplyst på forsiden.

Vi kan desværre ikke garantere alle nye elever, som er tilmeldt inden for tilmeldingsfristen, en plads.

Nye elever tilmeldt efter tilmeldingsfristen og i løbet af sæsonen vil blive optaget på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser.

Alle gentilmeldte aktive elever, elever på ventelisten og nye elever optages efter følgende prioritering:

1. Aktive elever der gerne vil fortsætte på deres fag
2. Aktive elever der ønsker at skifte fag eller musikskolelærer
3. Elever fra ventelisten
4. Nye elever

Kun elever med prioritering 1 er garanteret en plads. Prioritering 2, 3 og 4 optages på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget gen-/tilmeldingerne

Alle elever med gen-/tilmeldinger inden for fristerne i foråret vil få besked pr. e-mail ca. 1. juli med hensyn til den næste sæson.

Det koster 200 kr. pr. sæson.
Beløbet opkræves, når eleven optages til undervisning sammen med den første rate.

Der opkræves ikke medlemskontingent ved babyrytmik eller ved køb af klippekort.

Betalingen falder, hvor ikke andet oplyses i 3 rater med forfaldsdatoer: 15. august, 1. november og 1. februar.

Oplysninger om priser og rater findes under beskrivelsen af de enkelte undervisningstilbud.

Indbetalingskort tilsendes pr. email ca. 14 dage før forfaldsdato.

Indbetalingskort kan også hentes af betaler via log ind.

Der tillægges et gebyr på 100 kr. ved evt. rykker.

Betales der ikke, kan eleven ikke længere modtage undervisning Gentofte Musikskole.

Musikskolen har ikke enkelte prøvegange, men en prøveperiode og med betaling.

Prøveperioden er på 3 måneder fra og med første mødegang. Der skal for prøveperioden betales en hel rate, samt medlemskontingentet.

Prøveperiode indgår ikke ved kortere undervisningsforløb, hvor betalingen kun falder i en rate, f.eks. babyrytmik eller ved køb af klippekort.


Oplysninger om priser og rater findes under beskrivelsen af de enkelte undervisningstilbud.

Evt. senere start i sæsonen vil blive reduceret på de efterfølgende rater.

Ønsker eleven ikke at fortsætte efter prøveperiodens udløb, skal eleven aktivt udmeldes senest 2 måneder efter første mødegang.

For elever, der starter i undervisning ved sæsonstart, er der en generel udmeldelsesfrist den 31. oktober. 

Frameldes eleven ikke aktivt, vil der skulle betales for den resterende sæson dvs., at alle 3 rater skal betales.

Prøveperiode indgår ikke ved kortere undervisningsforløb, hvor betalingen kun falder i en rate, f.eks. babyrytmik eller ved køb af klippekort.

Udmeldelse kan kun ske fra udmeldelsesfunktionen via log ind.

Udmeldelsen må meget gerne begrundes, da det kan være en hjælp i forhold til udviklingen af Musikskolen.

For elever, der er tilmeldt og optaget til undervisning, som oplyst i den ca.1. juli tilsendte e-mail, gælder følgende:

• Ved udmeldelse fra 16. august til den 31. oktober skal raten pr. 15. august samt medlemskontingent betales.

• Ved udmeldelse efter 31. oktober skal også rate 2 og 3 betales. Det betyder, at der hæftes for betaling af hele sæsonen.

For elever, der optages til undervisning efter den 16. august eller efter sæsonstart, gælder følgende:

• Ved udmeldelse senest 2 måneder efter første mødegang skal der betales en hel rate samt medlemskontingent.

• Ved udmeldelse efter fristen på de 2 måneder skal der betales for resten af den påbegyndte sæson inkl. reduktion for senere start.

Oplysninger om priser og rater findes under beskrivelsen af de enkelte undervisningstilbud.

Der kan kun dispenseres fra disse regler ved flytning fra Gentofte Kommune eller elevens længerevarende sygdom.

Kortere undervisningsforløb, hvor betalingen kun falder i en rate, f.eks. babyrytmik hæftes der for betaling ved udmeldelse mindre end 14 dage før undervisningsstart.

Udmeldelse fra ventelisten kan ske når som helst.

Musikskolelærerens fravær
Undervisningen søges overtaget af en vikar, hvis musikskolelæreren er fraværende pga. sygdom. Hvis dette ikke er muligt, aflyses undervisningen.

Aflysninger sker pr. e-mail og sms. For fagene Rytmik for 0. klasse, Sanglopperne, Spirerock og Musikkarrusel giver vi om muligt også den pågældende GFO besked.

Undervisningen vil ikke blive erstattet ved aflysninger i forbindelse med musikskolelærerens fravær pga. sygdom.

Aflyst undervisningen i forbindelse med musikskolelærerens fravær pga. sygdom vil refunderet fra og med tredje aflysningsgang.

For babyrytmik og andre undervisningsforløb med mindre end 20 ugers varighed vil aflyst undervisning blive refunderet fra og med anden aflysningsgang.

Refunderingen sker ved sæsonens eller holdets afslutning til betalers Nemkonto.

Det kan ske, at en musikskolelæreren i løbet af sæsonen flytter den almindelige undervisning eller erstatter den almindelig undervisning med andre aktiviteter som f.eks. en fælles ekskursion.

Elevens fravær
Elevens fravær erstattes eller refunderes ikke.

Klippekort og fravær
For klippekort gælder særlige betingelser læs under undervisningstilbuddet.

Folkeskolen aflyser
Det kan forekomme, at en folkeskole aflyser Musikskolens undervisning f.eks. hvis folkeskolen selv skal bruge et undervisningslokale. Kan der ikke findes alternativer, aflyses undervisningen, og undervisningen vil i så fald ikke blive erstattet eller refunderet.

Aflysning i forbindelse med force majeure
Force majeure betyder, at opfyldelse af vores forpligtelse er umulig på grund af ekstraordinære omstændigheder, som Gentofte Musikskole ikke er ansvarlig for eller burde have forudset.

Gentofte Musikskole overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger, som myndighederne kommer med i forbindelse med situationer som f.eks. COVID-19 eller andre ekstraordinære omstændigheder.
Det kan betyde, at undervisningen må flyttes, ændres til fjernundervisning, ændres til andre aktiviteter eller helt aflyses.

Aflysning sker kun i de situationer, hvor det ikke er muligt at afvikle undervisningen på anden måde, og hvor situationen så betragtes som force majeure.

Undervisningen, som aflyses som følge af force majeure, vil ikke blive erstattet eller refunderet.

Aflysninger pga. af vejrforhold
Undervisningen aflyses, hvis politiet fraråder al udkørsel i Gentofte Kommunes område, og undervisningen vil i så fald ikke blive erstattet eller refunderet.

Der kan ansøges om søskenderabat.

Der skal ansøges hver sæson.

Der skal ansøges ved tilmeldingen, også selv om du ikke ved, om dit barn har fået en plads. 

Musikskolen har en pulje som bliver fordelt mellem de ansøgninger, som vi har modtaget ved ansøgningsfristens udløb.

Søskenderabat tildeles fra og med 2. barn som er i undervisning og pålignes sidste rate.

Babyrytmik og klippekort indgår ikke i ordningen.

Der ansøges ved at send en ansøgning pr. e-mail til musikskolen@gentofte.dk.

Skriv "søskenderabat" i emnefeltet. Oplys elevnavne og gerne om muligt elevnr. i e-mailen

Ansøgningsfristen er den 15. juni.

Ansøgninger efter fristen vil komme på en venteliste.

Vi henviser til Gentofte Kommunes "Kulturpas" 

  • Med Kulturpas kan du få tilskud til holdbaserede fritidsaktiviteter inden for de klassiske kunstarter samt til eneundervisning på Gentofte Musikskole.
  • Børn og unge mellem 0 og 25 år med bopæl i Gentofte Kommune kan få tilskud med Kulturpas.
  • Det er husstandsindkomsten på barnets/den unges folkeregisteradresse, der bestemmer tilskuddets størrelse. 

Du finder flere oplysninger og muligheden for at ansøge på gentofte.dk/kulturpas

Vi gør opmærksom på, at Gentofte Musikskole ikke har en forsikring, der dækker ved ulykkestilfælde. Det er således på eget ansvar at deltage i Musikskolens aktiviteter.

Ved leje af instrument er det lejers eget ansvar at sørge for en forsikring, som kan dække evt. skader.
Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab for at høre, om et lejet instrument er dækket af egen forsikring.

Gentofte Musikskole bruger de oplysninger som du giver til os i forbindelse med tilmeldingen til følgende formål:

  • I forbindelse med tildeling af undervisning.
  • I forbindelse med kommunikation vedr. undervisningen.
  • I forbindelse med opkrævning af brugerbetaling.
  • I forbindelse med at tilgå Nemkonto vedr. refusioner.
  • Indberetning til Danmarks statistik.

Du kan vi læse hele vores persondatapolitik.

Personoplysninger, der i denne tilmelding indsamles direkte fra dig, gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter.

Vi bruger også din e-mailadresse ifm. udsendelse af Musikskolens nyhedsbrev, der indeholder vigtig information om undervisningen og Musikskolens aktiviteter.  

Personoplysningerne om den registrerede opbevares i 5 sæsonen efter sidste aktive sæson.

Dette af hensyn til elevens historik i Musikskolen, som vil være nyttigt, hvis eleven skulle vælge at starte igen, eller hvis eleven har brug for dokumentation i forhold til gymnasieoptag. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk