Skip to the content

Sæson

Musikskolens sæson begynder ultimo august og varer frem til primo/medio juni. Den aktuelle dato er oplyst på siden "tilmelding". Med enkelte undtagelser følges folkeskolernes ferieplan

Tilmelding

Tilmeldingen gælder for én sæson ad gangen.
Tilmeldingsfristen for ny sæson ligger i maj og aktuel dato er oplyst på siden "tilmelding". Der kan forekomme andre tilmeldingsfrister.

Vi kan ikke garantere plads til alle.

Alle tilmeldinger modtaget indenfor fristen i vil få besked pr. email primo juli, om hvorvidt de er optaget til undervisning, eller om de er kommet på venteliste.

Tilmeldinger modtaget efter fristen vil blive optaget på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser.

Eleverne optages efter følgende prioritering:

  1. Elever i undervisning, der gerne vil fortsætte på deres fag
  2. Elever i undervisning, der ønsker at skifte fra et fag til et andet
  3. Elever fra ventelisten
  4. Nye elever

Prioritering 2, 3 og 4 optages på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget tilmeldingerne.

Medlemskontingent

Det koster 200 kr. pr. sæson. Beløbet opkræves, når eleven optages til undervisning sammen med den første rate.
Opkræves ikke ved køb af klippekort eller optagelse på babyrytmik.

Betaling

Hvor ikke andet oplyses, så deles betalingen i tre rate ud fra hovedforfaldsdatoer: 15. august, 1. november og 1. februar.

Indbetalingskort tilsendes pr. email eller kan hentes på elevens egen side via log ind, som du finder øverst på siden.

Der tillægges et gebyr på 100 kr. ved evt. rykker. Betales der ikke, kan eleven ikke længere modtage undervisning.

Prøveperiode

Der er en prøveperiode på 3 måneder fra og med første mødegang. 
Betaling for prøveperioden udgør en hel rate samt medlemskontingentet.
Ønsker eleven ikke at fortsætte efter prøveperiodens udløb, skal eleven aktivt udmeldes senest 2 måneder efter første mødegang.
For elever, der starter i undervisning ved sæsonstart, er der en generel udmeldelsesfrist den 31. oktober.
Der indgår ikke en prøveperiode for babyrytmik eller ved køb af klippekort.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske via udmeldelsesfunktionen på elevens egen side i speedadmin. Udmeldelse er ikke gyldig via musiklæreren.

Udmeldelse inden sæsonstart skal ske senest 16. august. Herefter gælder reglerne for betaling ved udmeldelse, som nedenfor beskrevet:

For elever, der er optaget til undervisning fra sæsonstart, gælder følgende:

  • Ved udmeldelse fra 17. august til den 31. oktober betales raten pr. 15. august samt medlemskontingent.
  • Ved udmeldelse efter 31. oktober skal der betales for hele den påbegyndte sæson.

For elever, der optages til undervisning efter sæsonstart, gælder følgende:

  • Ved udmeldelse senest 2 måneder efter første mødegang betales der for prøveperioden (en hel rate) samt medlemskontingent.
  • Ved udmeldelse efter fristen på de 2 måneder skal der betales for hele den påbegyndte sæson.

Der kan kun dispenseres fra disse regler ved flytning fra Gentofte Kommune eller elevens længerevarende sygdom.

Udmeldelse fra ventelisten kan ske når som helst. Elever på ventelisten, der ikke overholder svarfrister i forbindelse med tilbud om ledige pladser i løbet af sæsonen, vil blive betragtet som udmeldt.

Ved køb af klippekort se betingelser under beskrivelsen

Sygdom og fravær

Hvis musiklæreren er fraværende pga. sygdom, søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen.

Aflysninger sker pr. email og sms. For fagene 0. kl.rytmik, sanglopperne, workshop og musikkarrusel giver vi om muligt også den pågældende GFO besked.

Tilbagebetaling finder sted fra og med tredje aflysningsgang, dog for babyrytmikken fra og med anden aflysningsgang.

Elevens fravær eller aflysninger fra folkeskolernes side erstattes ikke.

Det kan forekomme, at en lærer i løbet af sæsonen erstatter/omplaceres den almindelige undervisning evt. med fællesaktiviteter

Undervisningen aflyses, hvis politiet fraråder al udkørsel i Gentofte Kommunes område, og i tilfælde af force majeure. Undervisningen vil i så fald ikke blive erstattet eller refunderet.

Ved køb af klippekort se betingelser under beskrivelsen

Søskenderabat og nedsat betaling og

Der kan søges om søskenderabat og nedsat betaling ved lav husstandsindkomst. Der skal søges hver sæson, og du skal søge ved tilmeldingen, også selv om du ikke ved, om du har fået en plads. Musikskolen har en pulje som bliver fordelt mellem de ansøgninger, som vi har modtaget ved ansøgningsfristens udløb. Søskende tildeles fra og med 2. barn som er i undervisning. Babyrytmik og klippekort indgår ikke i ordningen.
Ansøgningsfristen fremgår af ansøgningsblanketten. Ansøgninger modtaget efter fristen vil komme på en venteliste.
Ansøgningsblanket: Ansøgningsblanket søskenderabat/ nedsat betaling